icon-mill icon-camera icon-add icon-circle icon-arrow icon-badge icon-bus icon-cancel icon-cat-1 icon-cat-2 icon-cat-3 icon-cat-4 icon-cat-5 icon-cat-6 icon-cat-7 icon-cat-8 icon-cat-9 icon-cat-10 icon-cat-11 icon-cat-home icon-chat icon-check icon-longarrow icon-marker icon-phone icon-phone-o icon-search icon-smiley icon-star icon-star-half icon-worker icon-write social-facebook social-googleplus social-linkedin social-twitter

Wat is Zaakwaarneming:

Zaakwaarneming is het zonder overeenkomst behartigen van het belang van een ander terwijl daar een goede reden voor is. Wanneer de zaakwaarnemer aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet en de belangen van de belanghebbende correct heeft behartigd, dan heeft de zaakwaarnemer recht op schadevergoeding en kan hij aanspraak maken op schadevergoeding voor de schade die hij heeft geleden door de zaakwaarneming. Hij mag zijn eigen schade die ontstaan is door de zaakwaarneming op de ander verhalen, maar mag ook in naam van de belanghebbende rechtshandelingen verrichten.

Zaakwaarneming Glaspunt®:

Glaspunt® heeft van uw zaakwaarnemer een melding ontvangen. Deze zaakwaarnemer heeft ons opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor het openen en/of afdichten van ramen en/of deuren tijdens uw afwezigheid om verdere schade aan uw woning of pand te voorkomen of te verminderen. Op verzoek van deze zaakwaarnemer hebben we een noodvoorziening aangebracht. Omwille het voor uw zaakwaarnemer makkelijk te maken hebben wij ervoor gekozen de kosten die hiermee verband houden niet aan uw zaakwaarnemer te declareren maar rechtstreeks op u te verhalen. Heeft u vragen over de factuur of onze dienstverlening neemt u dan gerust contact met ons op.

Kosten zaakwaarneming verhalen op uw verzekering:

In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door de verzekeraar. Neemt u voor meer informatie contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Wij wijzen u hierbij nadrukkelijk op het feit dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het betalen van het factuurbedrag, ongeacht het wel of niet kunnen verhalen ervan. Wij adviseren u dan ook om het bedrag rechtstreeks aan Glaspunt® over te maken en de schade te claimen bij uw verzekeraar.

Wetsartikelen inzake zaakwaarneming:

Onderstaande wetsartikelen uit het Burgerlijk Wetboek Boek 6 geven een nadere uiteenzetting van de juridische context:

Artikel 198, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1,

Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke grond inlaten met de behartiging van eens anders belang, zonder de bevoegdheid daartoe aan een rechtshandeling of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen.

Artikel 199, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1,

1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.

2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

Artikel 200, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1,

1. De belanghebbende is, voor zover zijn belang naar behoren is behartigd, gehouden de zaakwaarnemer de schade te vergoeden, die deze als gevolg van de waarneming heeft geleden.

2. Heeft de zaakwaarnemer in de uitoefening van een beroep of bedrijf gehandeld, dan heeft hij, voor zover dit redelijk is, bovendien recht op een vergoeding voor zijn verrichtingen, met inachtneming van de prijzen die daarvoor ten tijde van de zaakwaarneming gewoonlijk werden berekend.

Artikel 201, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1,

Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.

Artikel 202, BW6, Boek 6, Titel 4, Afdeling 1,

Heeft iemand die is opgetreden ter behartiging van eens anders belang, zich zonder redelijke grond daarmede ingelaten of dit belang niet naar behoren behartigd, dan kan de belanghebbende door goedkeuring van het optreden zijn bevoegdheid prijsgeven jegens hem het gebrek in te roepen. Aan de belanghebbende kan door hem een redelijke termijn voor de goedkeuring worden gesteld.

Meer informatie over zaakwaarneming in uw situatie:

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

-->